Ons privacybeleid

Persoonsgegevens
de Belastingplanners verwerkt voor haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

de Belastingplanners gebruikt voor- en achternaam, bedrijfsnaam, functie en e-mailadres om contact op te kunnen nemen. Indien u tevens uw adres en telefoongegevens achterlaat, dan bewaren wij eveneens deze gegevens. Hiernaast gebruikt de Belastingplanners alle aan haar beschikbaar gestelde, door te verstrekken (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten behoeve van haar dienstverlening.

Basis voor de verwerking
de Belastingplanners moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op de AVG. Op grond van deze wet en de daarin opgenomen vrijstellingen is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken ten behoeve van financiële of juridische dienstverlening.

Uit de AVG volgt dat de Belastingplanners de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis stelt van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’.

Verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens
de Belastingplanners is veelal de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat de Belastingplanners beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. de Belastingplanners is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
De AVG verplicht de Belastingplanners om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wij zullen hiertoe alle maatregelen treffen.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
de Belastingplanners bewaart de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens hooguit twee jaar, tenzij de wet of beroepsregels hiervoor een andere termijn stellen. De termijn kan dan oplopen tot zeven jaar.

Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens de Belastingplanners van u heeft verwerkt, kunt u per email verzoeken om inzage. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoeken om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen privacyverklaring
de Belastingplanners behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van (recente) wijzigingen.

Inzage en wijzigen van gegevens
Voor meer vragen over ons privacybeleid of over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens kunt u richten aan de Belastingplanners via het e-mailadres: info@debelastingplanners.nl.